Avís Legal | CEU UCH

Avís legal

Condicions d'ús del web.

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

En Compliment de La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Fundación Universitaria San Pablo CEU informa que és titular del lloc web https://www.uchceu.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei citada, Fundación Universitaria San Pablo CEU informa de les següents dades:

El titular d'este lloc web és Fundación Universitaria San Pablo CEU, amb CIF G28423275 i domicili social, al c/ Isaac Peral núm. 58, 28040 Madrid, Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació amb número registral 60. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'entitat és: secretariageneral@ceu.es

2. OBJECTIU DEL WEB

Esta pàgina web té com a objectiu donar a conéixer els servicis oferits per Fundación Universitaria San Pablo CEU, així com la reserva d'un espai entre l'alumne / pare o tutor, i l'entitat, per a poder-ne utilitzar els recursos. Tots els espais de la web es troben habilitats per a la consulta i l'ús, el contingut del qual s'ajusta a les activitats pròpies del web on navega.

L'usuari es fa responsable de la lectura de les presents condicions d'ús, de tal manera que dóna per satisfeta la seua acceptació si continua navegant i en queda obligat al compliment. Li recomanem que llija detingudament els punts següents:

3. USUARI

3.1. Règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per l'espai web, així com els espais habilitats per a interactuar entre l'usuari i l'entitat, com els blogs i xarxes socials (d'ara endavant lloc web), de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU confereix la condició d'usuari, per la qual cosa s'accepten, des de la navegació per tot el contingut web de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, totes les condicions d'ús ací establides sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU proporciona gran diversitat d'informació, servicis i dades. L'usuari assumeix la seua responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Esta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU per a l'accés a certs continguts o servicis oferits per la web.
 • L'ús de la informació, servicis i dades oferides per FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU sense que siga contrari al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

3.2. Obligacions de l'usuari

Los Usuarios se obligan a usar los contenidos del sitio web de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se comprometen a abstenerse de:

 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o açò resulte legalment permés;
 • Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació que pogueren comprendre els continguts;
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web o dels servicis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera esta informació.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web https://www.uchceu.es, en qualsevol moment als usuaris, el comportament dels quals no s'ajuste a l'establit en les condicions d'ús o, a qualsevol llei aplicable, la navegació de la qual implique un risc per al lloc web o per als usuaris, o bé siga establit per ordre judicial.

Així mateix, perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

4. ENTITAT

4.1. Règim de responsabilitats de la web

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, dels seus servicis i continguts. Per açò, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar per als usuaris. Tot açò sense perjudici del previst en les presents condicions d'ús:

4.2. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts del lloc web:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Per açò, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar per als usuaris, per les possibles deficiències tècniques, de les alteracions en el servici que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades i/o en el servidor.

5. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i responsabilitat pels servicis i continguts allotjats fora del lloc web:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es pogueren derivar per als usuaris del contingut dels llocs web als quals l'usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web.

L'espai web posa o pot posar a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d'estos enllaços, directoris i eines de cerca en el lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació disponible en Internet.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i servicis disponibles en estos llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa, així com tampoc aprova, vigila ni fa propis els productes i servicis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en els referits llocs enllaçats. Els usuaris, per tant, han d'extremar la prudència en la valoració i utilització dels servicis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en estos casos.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguen deure's a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment dels servicis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió dels servicis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats.
 • La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels servicis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 9.2 respecte dels continguts i dels servicis prestats per tercers a través de la pàgina.
 • De l'ús inadequat i contrari a la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, que l'usuari puga realitzar en els llocs enllaçats.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l'usuari.

6. MODIFICACIONS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'este. Estes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

7. PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’informem que les seues dades seran tractades sota la responsabilitat de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (d'ara endavant, FUSP-CEU), amb la finalitat d'atendre la seua sol·licitud d'informació, així com per a mantenir-lo informat sobre iniciatives i esdeveniments que puguen ser del seu interés en l'àmbit educatiu o que ens ajuden a entendre millor les seues necessitats formatives. Així mateix, li indiquem que està prevista l'elaboració de perfils, a fi de conéixer els productes o serveis que més li puguen encaixar, així com la millor forma de comunicar-li'ls, segons les seues preferències o hàbits mostrats, i que siguen oferits per la nostra fundació o entitats vinculades a la aquesta.

FUSP-CEU l’informa que els tractaments indicats es troben legitimats en l'existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, dels representants legals dels mateixos.

De la mateixa manera FUSP-CEU l’informa que les dades seran conservades mentre perdure el consentiment prestat per vosté, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seua conservació.

FUSP-CEU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per açò que FUSP-CEU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

Li informem que està prevista la comunicació de les seues dades personals per part de FUSP-CEU a Fundacions, Institucions i Centres, dependents o vinculats amb el CEU (*), amb finalitats pròpies de gestió, així com per a poder mantenir-lo informat de les activitats i projectes que duen a terme. L’informem que no està prevista la realització de transferències internacionals de dades.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a FUSP-CEU adreça c/ Tutor 35 (Madrid), o bé al correu electrònic dpd@ceu.es.

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, que poden ser exercitats per vosté davant FUSP-CEU, d'acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents aspectes:

 • Dret d'Accés: és el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal el tractament del qual haja dut a terme o duga a terme FUSP-CEU, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de FUSP-CEU (per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, o imatges o continguts web on consten dades de caràcter personal de l'usuari).
 • Dret a la Limitació de tractament: és el dret al fet que es limiten les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst en el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre de FUSP-CEU les dades personals que l'usuari li haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: és el dret de l'usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de FUSP-CEU.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits.

 • Presentació d'un escrit a l'adreça: C/ Tutor 35 (Madrid) o bé a través del correu electrònic dpd@ceu.es.
 • L'escrit remés pel titular de les dades que sol·licite l'exercici deurà complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s'admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tinga amb les seues dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, solament la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faça per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeta acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

FUSP-CEU ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (“DPD”), encarregat de vetlar pel compliment de la normativa de protecció de dades en els tractaments efectuats per la nostra institució. Pot posar-se en contacte amb el DPD per a consultar dubtes, exercir els seus drets o transmetre-li els seus suggeriments, a través del correu electrònic: dpd@ceu.es

FUSP-CEU serà responsable del tractament de les dades introduïdes en els formularis del lloc web i serà també qui haurà d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el risc que impliquen els tractaments que es duguen a terme en relació a les dades recaptades, establides en la normativa de protecció de dades, dirigides a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

(*) Institucions, Centres dependents i Fundacions CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en esta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i se'ls seran aplicats tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU.

9. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgisca qualsevol controvèrsia pel que fa a la interpretació i aplicació d'estes condicions d'ús les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de Madrid capital.