titulació administrativa Diploma de Mestre de Valencià
duració 7 mesos
modalitat

Semipresencial

coordinador

Coordinador: Adrià Castells Ferrando.
Coordinador general: Vicent F. Garcia Perales

Taxes Certificat de Capacitació

Consulta les taxes acadèmiques d'aquest diploma. La Fundació Universitària San Pablo CEU és la institució educativa que més diners destina a Espanya a la inversió en beques i ajudes.

Presentació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana va publicar l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana. Segons esta Orde, la Universitat CEU Cardenal Herrera, com a universitat valenciana, forma part de les institucions universitàries que estan facultades per a expedir els certificats de Capacitació de Valencià (CEEV) i d'Anglés (CEEI), així com també el Diploma de Mestre (DMV).

La CEU-UCH expedirà estes titulacions a les persones que acrediten la competència mínima exigida per a cadascuna (regulada per l'esmentada Orde: Valencià C1 per a CCEV / Valencià C2 per a DMV / Anglés B2 per a CCEI) i cursen una formació de crèdits de la Competència Professional (regulats per l'esmentada Orde: 24 per a CP CCEV i CP CCEI, i 32 per a CP DMV).

En este sentit, la CEU-UCH convoca el Pla de Formació Lingüística i Professional 2017-2018, que oferix diversos itineraris i condicions d'accés per obtindre els certificats corresponents, amb dos blocs bàsics: el curs de Competència Lingüística (que no han de cursar les persones que acrediten el nivell de llengua mínim) i el curs de Competència Professional (pròpiament dita "capacitació", que és obligatòria). Així doncs, en CCEV i DMV s'oferix l'itinerari CL+CP a les persones que no tenen la competència mínima exigida, mentre que en CCEI no s'oferix esta modalitat i totes les persones que vulguen fer la CP CCEI han d'estar en possessió del nivell Anglés B2.

Descàrregues

Requisits

Admissió

Horaris

Dubtes

La UCH CEU impartix cursos intensius de Capacitació?

La UCH no convocarà intensius de Diploma de Mestre de Valencià (DMV) ni de Certificat de Capacitació en Valencià (CCEV).

Quins són els honoraris de la Capacitació?

Tant els cursos de llengua com de competència professional estan dissenyats des de l'1 d'octubre del 2016 fins al 21 d'abril de 2018 (depenent de grups). Els horaris (CCEV, DMV) estan disponibles en la web. L'ensenyament és semipresencial, mitjançant plataforma Blackboard i sessions presencials de 3 hores setmanals per a la Competència Lingüística (Valencià Mitjà C1 per a CCEV / Valencià Superior C2 per a DMV; però qui acredite la comp. ling. en el moment de l'admissió només ha de fer CP) i 2 hores setmanals per a la Comp. Professional (tant CCEV com DMV).

Quins són els horaris i quina duració tenen els cursos de Capacitació de la UCH CEU?

La Capacitación de inglés tiene una duración de siete meses, comprendidos entre octubre de 2017 y abril de 2018. Los horarios están disponibles en la web.

Quins són els terminis per a l'admissió/inscripció dels cursos de Capacitació?

Per al curs 2017-2018 es podran demanar sol·licituds fins al dimarts 18 de juliol de 2017 a través del formulari disponible en la web.

Quan i com m'expediran el certificat?

Durant la segona setmana de maig de 2018 a través del correu electrònic en un PDF amb firma digital. Atenció: les persones que cursen la modalitat CL+CP poden presentar-se, gratuïtament, a les proves de la CIEACOVA de juny de 2018, però no obtindran el certificat fins a la segona quinzena del mes de juliol de 2018. Estes persones tenen l'opció de presentar-se a les proves de la JQCV al novembre de 2017 (matrícula oberta al setembre), les de la CIEACOVA al gener de 2018 (però la CEU UCH no les convocarà) o a les de l'EOI. Si aproven, podran convalidar la CL amb el procés i el el període que la universitat ha estipulat: de l'1 de març al 20 d'abril de 2018. No s'expediran certificats provisionals.

Què és el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià (CCEV)?

El CCEV és un títol administratiu que capacita la persona que el posseïx per a impartir matèries d'àrees no lingüístiques en valencià (Educació Física, Matemàtiques...) en nivells no universitaris, i àrees de llengua (Valencià) fins a sisé de Primària. Es necessita, no obstant això, la titulació específica en cada cas, tal com descriu l'Orde 17/2013 de 15 d'abril.

Per a què faculta el CCEV i el DMV?

L'Orde 17/2013 de 15 d'abril (DOCV 18/4/2013) descriu estes dos titulacions en l'art. 3, p. 10420.

Què he de fer per a obtindre el CCEV i el DMV?

El CCEV i el DMV són títols oficials que expedix la UCH CEU en el moment que una persona acredite un nivell mínim de competència lingüística, Valencià C1 per a CCEV / Valencià C2 per a DMV, i realitze i supere obligatòriament un curs de competència professional (competència didàctica per a ensenyar en valencià).

No tinc gens de base de valencià. Què hi puc fer?

El programa de Capacitació només preveu formació de nivell Mitjà (C1), amb la qual cosa no podem oferir a hores d'ara formació de B1 (Elemental).

Tinc nivell de valencià, però no tinc cap document acreditatiu. Què puc fer?

Sense cap document que acredite nivell mínim de valencià (Elemental B1), no es tindrà accés a CL+CP.

Què és la CIEACOVA?

És la Comissió Interuniversitària d'Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià, creada en setembre de 2015 arran del conveni firmat pels set rectors i rectores de les universitats valencianes (públiques i privades) en febrer del mateix any: UJI, UPV, UV, UCH, UCV, UMH, UA. Tota la informació la trobaran en www.cieacova.com.

Són oficials les proves de la CIEACOVA?

Sí, totalment homologades per la Junta Qualificadora. De fet, qui aprova la CIEACOVA té revalidat el certificat corresponents de la JQCV seguint la recentment publicada l'Orde 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017).

Quan es convoquen proves de la CIEACOVA?

La CIEACOVA ha aprovat un calendari de proves i cada universitat té la potestat de convocar els exàmens i nivells que crega oportuns. Fins ara s'han convocat les de juny i setembre de 2016 i la de gener i juny de 2017. Per a 2018 es convocaran les de gener i la de juny (la CEU UCH només convocarà la de juny).

La UCH convoca cursos de preparació de llengua (valencià) per a les proves de la CIEACOVA homologades per la Junta?

Sí. De fet, els cursos de Competència Lingüística estan enfocats a la preparació dels exàmens de la CIEACOVA.

Si em matricule del curs complet CL+CP i durant el període de docència 2017-2018 obtinc algun certificat reconegut per la UCH CEU com un Mitjà o Superior (p. ex. Junta Qualificadora), puc donar-me de baixa de la CL?

No, no hi ha previstes baixes parcials del curs. En les condicions d'admissió s'explicita açò: "Una vez comenzadas las clases, las bajas que se produzcan tendrán efectos económicos a partir del vencimiento del siguiente recibo al de la fecha de la baja". Per tant, si s'aprova un C1 o C2 durant el curs, es pot convalidar per la CL corresponent (C1 per a CCEV, C2 per a DMV) presentant l'original en Secretaria seguint el procés publicat en la web, però en cap cas tindria efectes econòmics.

Hi ha algun tipus de bonificació per alguna raó?

Només en el cas que siga o haja sigut alumne de la UCH CEU hi ha descompte de taxes, però no en cap altre cas. En el formulari de taxes es pot llegir a qui es fa el descompte: “Alumnos matriculados en algún título de Grado o Postgrado en cualquiera de los centros de la Fundación Universitaria San Pablo CEU / Antiguos alumnos que hayan completado estudios de Grado, Postgrado u otros en cualquiera de los centros de la Fundación Universitaria San Pablo CEU”.

On s'impartix el CCEV? I el DMV?

El títol de Capacitació en valencià s'impartix en les tres seus de la universitat: Elx, Castelló i Alfara del Patriarca i València. El Diploma de Mestre s'impartix a Alfara del Patriarca en horari de dissabte i a Castelló els dijous.

Los exámenes de CP de la CEU UCH, ¿los realizan profesores de la universidad o de la Consellería?

En ningún caso la Consellería realiza exámenes en la CEU UCH. El profesorado de CP está adscrito al Departamento de Humanidades de la CEU UCH.

Els exàmens de CP i CL de CCEV i DMV els realitza la UCH CEU o la Conselleria?

La UCH CEU, mai la Conselleria. En tots els casos, el professorat examinador i que impatix els cursos són professorat del Departament d'Humanitats.

Si realitze el curs de CL C1/C2, acredite el nivell de competència lingüística mínima?

No. Els certificats d'aprofitament o de realització d'un curs d'idiomes no acrediten el nivell. Per a la Competència Lingüística del CCEV i el DMV es necessitarà presentar-se a un examen de la CIEACOVA, que en la UCH CEU es realitza el 29 d'abril de 2017.realitzarà al juny de 2018. Les taxes d'aquest examen s'inclouen en el preu de la matrícula del programa.

S'obté algun certificat amb l'assistència als cursos de Competència Lingüística C1?

No, el curs va enfocat a superar les competències exigides pel MECR i l'examen de la CIEACOVA de juny del 2018.

El curs de Competència Professional és el mateix que la Capacitació?

No. La "Capacitació" fa referència a la titulació Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià (CCEV), que inclou tant la Comp. Lingüística com la Professional. Per tant, la Comp. Professional forma part de la Capacitació o Diploma, però va referida només al curs de formació didàctica per a l'ensenyament en valencià, però no a tota la "Capacitació".

És el mateix la Capacitació que la Competència lingüística?

No. La "Capacitació" fa referència a la titulació Certificat de Capacitació per a l'Ensenyança en Valencià (CCEV). La "Competència" fa referència a les dos condicions per a obtindre el CCEV o el DMV: tindre competència lingüística mínima, és a dir, conéixer el valencià (nivell C1 per a CCEV i C2 per a DMV), i competència professional per a impartir en valencià diverses matèries, en el cas de CCEV, i per a impartir classes de llengua en el cas de DMV.

El curs de Competència Professional, té examen final?

Les persones que es matriculen al curs de Competència Professional seguiran un pla de formació de 24 crèdits, segons l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, i que culmina amb l'obtenció del CCEV, en el cas que acredite la competència mínima exigida, un C1. Per al DMV, el curs de CP té 32 crèdits i el nivell de llengua mínim és el C2. Per a obtindre la qualificació d'APTE en la CP, l'alumnat ha de complir tres condicions: superar almenys un 60% del curs, aprovar un examen oral final de curs i assistir almenys al 80% de les sessions presencials. El curs tindrà un únic examen final escrit presencial, que valdrà el 40% de la nota, mentre que el treball en línia valdrà un 50% i unes proves orals que valdran el 10%. Consulten la guia docent en l'apartat corresponent.

Els certificats CCEV i DMV es convaliden pel Mitjà o el Superior de la JQCV?

No. De fet, segons l'Orde 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017), en DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA, Única, Derogació normativa: “Queda derogada l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedeix la JQCV, i s'homologuen i es revaliden altres títols o certificats.”

Si he estudiat valencià a Primària, ESO o Batxillerat, quin certificat de valencià tinc?

El B1 (Elemental). Convé que es consulte la web específica de la Conselleria per al procés i les condicions.

Tinc alguns crèdits de llengua cursats en una altra universitat. La UCH CEU els reconeix per a la Capacitació?

No, no hi ha convalidacions de crèdits interuniversitaris, només es reconeix l'acreditació lingüística de les altres universitats. Els crèdits de la CP són indivisibles, van en bloc complet.

Els continguts de la Competència Professional de la Capacitació en Valencià i en Anglés són idèntics. Es convaliden? La CP de CCEV es convalida per la CP de CCEI?

No, encara que els continguts siguen els mateixos, es cursen en valencià o en anglés i el caràcter d'estos és molt divers. Per tant, per obtindre les dos titulacions CCEV i CCEI s'han de cursar les dos CP íntegrament.

El Valencià B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) és un Superior de la JQCV?

No. El B2 és un nivell del MECR i el Superior és un C2 del MECR. Per tant, la UCH CEU no accepta el B2 ni com a competència lingüística mínima del CCEV (que és un C1) ni del DMV (que és un C2).

Quin procés se seguix per a la inscripció als cursos de Capacitació?

Tres processos: admissió + reserva de plaça i inscripció + matrícula. El primer pas és demanar admissió a través de la web en una de les titulacions (CCEV, CCEI, DMV) en el campus desitjat (València/Alfara, Elx o Castelló) i en l'assignatura concreta (CL, CP) i grup (segons horaris). Per a fer este primer procés cal tindre en compte els requisits d'accés. Una vegada revisada la documentació pujada a la plataforma on line (DNI escanejat, certificats d'accés, etc.), es comunicarà per via telemàtica l'admissió de l'aspirant i se li donarà un termini perquè reserve la plaça, amb el pagament de 200 EUR telemàticament amb targeta de crèdit (esta quantitat va a compte dels honoraris totals del curs). Seguidament haurà d'omplir el formulari d'inscripció i matrícula i, per via telemàtica, se li indicarà en quin moment haurà de formalitzar la matrícula i les condicions per a fer-ho.

Sóc alumne de la UCH CEU i volia saber si estos cursos són assignatures o bé s'impartiran fora d'horari lectiu.

La UCH CEU ha previst cursos (llengua i competència professional) tant per a alumnat intern com per a externs a la universitat. En este sentit, en algunes seus s'oferixen a partir de les 17.30h de la vesprada i inclús els dissabtes. Els horaris 2017-2018 són els que figuren exposats en la web.

Els certificats de Capacitació de la UCH CEU, són oficials?

Sí, totalment oficials i reconeguts per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, segons establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril.

Qui expedix els certificats de CCEV, DMV? La UCH o la Conselleria?

Els certificats de Capacitació són expedits per les universitats valencianes, seguint l'Orde 17/2013. Per tant, una vegada aconseguit el CCEV o DMV a la UCH, no s'ha de fer res més, no s'ha d'anar a la Conselleria a recollir cap títol. La UCH s'encarrega de registrar els CCEV i DMV a la Conselleria.

Si tinc només el CCEV, puc ser professor de matèries no lingüístiques i impartir-les en valencià?

No. Per a ser professor d'Educació Infantil o Educació Primària ha de posseir la titulació exigida per a esta circumstància (diplomat en Magisteri, graduat en Educació, etc.). Consulten en Conselleria.

Puc presentar-me per lliure a la prova de Capacitació en valencià?

No. Segons l'Orde esmentada, només la Conselleria té la potestat de convocar “proves lliures” de capacitació.

Puc examinar-me per lliure de la Competència Professional?

No, el Curs de Competència Professional és obligatori en tot cas.

Puc examinar-me per lliure de la Competència Lingüística?

Sí, tant les proves de la Junta Qualificadora o les de les universitats (convocades per la CIEACOVA o Comissió Interuniversitària d'Estandardització i Acreditació dels Coneixements de Valencià), de la qual forma part la UCH. També altres organismes com l'Escola Oficial d'Idiomes.

La UCH CEU convoca proves lliures de Capacitació?

No, la UCH CEU només convoca proves lliures de nivell de llengua (CIEACOVA), que estan homologades per la Junta Qualificadora. Concretament, per al juny de 2018.

Hi ha segona convocatòria de CL i CP?

No. Si se suspén la CP, s'han de matricular de nou del curs de CP en una nova edició. Si s'aprova la CP però no s'aprova el nivell de llengua exigit (C1 o C2), no obtindran la CCEV/DMV fins que acrediten el nivell mínim de competència lingüística corresponent. No es permet, però, demanar admissió en modalitat “Només CP” i no tindre la competència lingüística mínima exigida (caldria demanar admissió a CL+CP obligatòriament). La universitat, a més, no està obligada a respondre totes les sol·licituds que li arriben (sobretot les errònies, que són responsabilitat del sol·licitant).

És necessària alguna titulació universitària per a inscriure's a la Capacitació o al Diploma?

En el cas de CCEV no, però en el cas del DMV sí. No obstant, en la sol·licitud d'admissió es demanarà la titulació realitzada o en període de realització. Per al DMV s'exigirà que l'alumnat estiga en possessió del CCEV i, com a novetat d'este curs, que tinga un C1 oficial (CIEACOVA, JQCV, EOI), ja que el CCEV ha deixat d'estar revalidat pel C1 de la JQCV d'acord amb l'Orde 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017). Com a tercer requisit, cal tindre realitzats o que s'estiga realitzant estudis de Filologia o d'Educació (Magisteri).