titulació administrativa Diploma de Mestre de Valencià
duració 7 mesos
s'impartix a Moncada - Alfara
Elche
modalitat

Semipresencial

coordinador

Vicent F. Garcia Perales

Taxes Certificat de Capacitació

Consulta las tasas académicas de este Grado. La Fundación Universitaria San Pablo CEU es la institución educativa que más dinero destina en España a la inversión en becas y ayudas.

Presentació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va publicar l'Orde 17/2013, de 15 de abril, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana. Segons esta Orde, la Universitat CEU Cardenal Herrera, com a universitat valenciana, forma part de les institucions universitàries que estan facultades per a expedir els certificats de Capacitació de Valencià (CEEV) i d'Anglés (CEEI), així com també el Diploma de Mestre (DMV).

La CEU-UCH expedirà estes titulacions a les persones que acrediten la competència mínima exigida per a cadascuna (regulada per l'esmentada Orde: Valencià C1 per a CCEV / Valencià C2 per a DMV / Anglés B2 per a CCEI) i cursen una formació de crèdits de la Competència Professional (regulats per l'esmentada Orde: 24 per a CP CCEV i CP CCEI, i 32 per a CP DMV).

En este sentit, la CEU-UCH convoca el Pla de Formació Lingüística i Professional 2016-2017, que oferix diversos itineraris i condicions d'accés per obtindre els certificats corresponents, amb dos blocs bàsics: el curs de Competència Lingüística (que no han de cursar les persones que acrediten el nivell de llengua mínim) i el curs de Competència Professional (pròpiament dita "capacitació", que és obligatòria). Així doncs, en CCEV i DMV s'oferix l'itinerari CL+CP a les persones que no tenen la competència mínima exigida, mentre que en CCEI no s'oferix esta modalitat i totes les persones que vulguen fer la CP CCEI han d'estar en possessió del nivell Anglés B2.

Descàrregues

Requisits

Matrícula

Horaris

Dubtes

La CEU-UCH impartix cursos intensius de Capacitació?

La UCH convocarà pròximament l'oferta de cursos d’estiu de Competència Lingüística, però no convocarà intensius de Capacitació o Competència Professional.

Quins són els honoraris de la Capacitació?

Segons es matricule de Comp. Ling. o Comp. Professional, els honoraris poden variar. A més, són diferents per a alumnat CEU i alumnat extern. Els honoraris es troben exposats en la web de la universitat, en "Taxes capacitació".

Quins són els horaris i quina duració tenen els cursos de Capacitació de la CEU-UCH?

Tant els cursos de llengua com de competència professional estan dissenyats des de l'1 d'octubre del 2016 fins al 28 d'abril de 2017 (depenent de grups). Els horaris (CCEV, DMV) estan disponibles en la web. L’ensenyament és semipresencial, mitjançant plataforma Blackboard i sessions presencials de 3 hores setmanals per a la Competència Lingüística (Valencià Mitjà C1 per a CCEV / Valencià Superior C2 per a DMV; però qui acredite la comp. ling. en el moment de l’admissió només ha de fer CP) i 2 hores setmanals per a la Comp. Professional (tant CCEV com DMV).

Quins són els terminis per a l'admissió/inscripció dels cursos de Capacitació?

Per al curs 2016-2017 es podran demanar sol?licituds fins al dimarts 19 de juliol de 2016 a través del formulari disponible en la web.

Què és el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià (CCEV)?

El CCEV és un títol administratiu que capacita la persona que el posseïx per a impartir matèries d'àrees no lingüístiques en valencià (Educació Física, Matemàtiques...) en nivells no universitaris, i àrees de llengua (Valencià) fins a sisé de Primària. Es necessita, no obstant això, la titulació específica en cada cas, tal com descriu l'Orde 17/2013, de 15 d'abril.

Per a què faculta el CCEV i el DMV?

L'Orde 17/2013, de 15 d'abril. (DOCV 18/4/2013) descriu estes dos titulacions en l'art. 3, p. 10420.

Què he de fer per a obtindre el CCEV i el DMV?

El CCEV i el DMV són títols oficials que expedix la CEU-UCH en el moment que una persona acredite un nivell mínim de competència lingüística, Valencià C1 per a CCEV / Valencià C2 per a DMV, i realitze i supere obligatòriament un curs de competència professional (competència didàctica per a ensenyar en valencià).

No tinc cap base de valencià. Què puc fer?

El programa de Capacitació només preveu formació de nivell Mitjà (C1), amb la qual cosa no podem oferir a hores d'ara formació de B1 (Elemental).

Tinc nivell de valencià, però no tinc cap document acreditatiu. Què puc fer?

Sense cap document que acredite nivell mínim de valencià (Elemental B1), no es tindrà accés a CL+CP.

Què són les PAAC (Proves d'Acreditació i Accés a la Capacitació) de la CEU-UCH?

Són exàmens d’un dia que servixen per acreditar el nivell mínim de competència lingüística (un C1 per al CCEV i un C2 per al DMV) que van destinades únicament a persones de Capacitació i Diploma de la UCH. Així mateix, també són proves d’accés perquè servixen per acreditar el nivell B1, que és requisit d’accés a la CCEV (i el C1, que és requisit d’accés al DMV).

Les PAAC de valencià són oficials?

Les PAAC del 25 d'abril i del 27 de juny de 2015 han sigut homologades per la Comissió d'Homologacions i el Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià el passat 24 de febrer de 215. Per tant, són totalment vàlides igual que ho són les de la Junta. Per a 2016, la CEU-UCH convocarà proves de valencià dins del conveni que han firmat totes les universitats valencianes.
Ha de quedar ben clar, però, que no és el mateix "competència lingüística" que "competència professional", ni tampoc és el mateix la "competència professional" que la "capacitació". De fet, la "capacitació" és la suma de CL i de CP.

Quan es realitzen les PAAC?

Per a 2017, les PAAC tindran lloc el dissabte 29 d’abril en els tres campus.

Les taxes de les PAAC estan incloses en les de Capacitació?

No. Per presentar-se a les proves del 29/4/2017 haurà de matricular-se (previsiblement entre març i abril) a través de la web de la universitat i pagar les taxes previstes per a la convocatòria.

Com serà l’examen de les PAAC del 29/4/2017?

A diferència d’altres anys, per a 2017 les proves terminals de CL seguiran el model de prova de la CIEACOVA i no de la Junta. No hi haurà dictat, sí que hi haurà comprensió oral, entre altres novetats. Consulteu www.cieacova.com.

Qualsevol persona pot presentar-se a les PAAC?

Sí, no hi ha requisits d’accés a les proves d’acreditació lingüística, de tal manera que s’hi poden presentar tant persones de la UCH CEU com també externes.

Què és la CIEACOVA?

És la Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià, creada en setembre de 2015 arran del conveni firmat pels set rectors i rectores de les universitats valencianes (públiques i privades) en febrer del mateix any: UJI, UPV, UV, UCH, UCV, UMH, UA. Tota la informació la trobaran en www.cieacova.com.

Són oficials les proves de la CIEACOVA?

Sí, totalment homologades per la Junta Qualificadora. De fet, qui aprova la CIEACOVA té dret a dos certificats: el de la universitat i el de la Junta.

Quan es convoquen proves de la CIEACOVA?

La CIEACOVA ha aprovat un calendari de proves i cada universitat té la potestat de convocar els exàmens i nivells que crega oportuns. En concret, els períodes inclouen JUNY, SETEMBRE I GENER. De moment, estan convocades les de juny i setembre de 2016. La UCH participa en estos dos períodes només en els nivells B1, C1 i C2 i no en tots els campus.

La UCH convoca cursos de preparació de llengua (valencià) per a les proves de la CIEACOVA homologades per la Junta?

Sí. De fet, s’ofereix la possibilitat de demanar admissió als cursos de CL únicament.

Si em matricule del curs complet CL+CP i durant el període de docència 2015-2016 obtinc algun certificat reconegut per la CEU-UCH com un Mitjà o Superior (p. ex. Junta Qualificadora), ¿puc donar-me de baixa de la CL?

No, no hi ha previstes baixes parcials del curs. En les condicions d'admissió s'explicita açò: "Una vez comenzadas las clases, las bajas que se produzcan tendrán efectos económicos a partir del vencimiento del siguiente recibo al de la fecha de la baja". Per tant, si s'aprova un C1 o C2 durant el curs, es pot convalidar per la CL corresponent (C1 per a CCEV, C2 per a DMV) presentant l'original en Secretaria, però en cap cas tindria efectes econòmics.

¿Hi ha algun tipus de bonificació per alguna raó?

Només en el cas que siga o haja sigut alumne de la UCH CEU hi ha descompte de taxes, però no en cap altre cas. En el formulari de taxes es pot llegir a qui es fa el descompte: “Alumnos matriculados en algún título de Grado o Postgrado en cualquiera de los centros de la Fundación Universitaria San Pablo CEU / Antiguos alumnos que hayan completado estudios de Grado, Postgrado u otros en cualquiera de los centros de la Fundación Universitaria San Pablo CEU”.

On s'impartix el CCEV?

El títol de Capacitació en valencià s'impartix en les tres seus de la universitat: Elx, Castelló i Alfara del Patriarca i València. El Diploma de Mestre només s’impartix a Alfara del Patriarca en horari de dissabte.

Els exàmens de CP i CL de CCEV i DMV els realitza la CEU-UCH o la Conselleria?

La UCH CEU, mai la Conselleria. En tots els casos, el professorat examinador i que impatix els cursos són professorat del Departament d'Humanitats.

Si realitze el curs de CL C1, acredite nivell de competència lingüística?

No. Els certificats d'aprofitament o de realització d'un curs d'idiomes no acrediten el nivell. Per a la Competència Lingüística del CCEV es necessitarà presentar-se a un examen, que en la UCH CEU es realitza el 29 d’abril de 2017.

S'obté algun títol oficial amb l'assistència als cursos de competència lingüística C1?

No, el curs va enfocat a superar les competències exigides pel MECR i l’examen del 29/4/2017.

El curs de Competència Professional és el mateix que la Capacitació?

No. La "Capacitació" fa referència a la titulació Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià (CCEV), que inclou tant la Comp. Lingüística com la Professional. Per tant, la Comp. Professional forma part de la Capacitació o Diploma, però va referida només al curs de formació didàctica per a l'ensenyament en valencià, però no a tota la "Capacitació".

És el mateix la Capacitació que la Competència lingüística?

No. La "Capacitació" fa referència a la titulació Certificat de Capacitació per a l'Ensenyança en Valencià (CCEV). La "Competència" fa referència a les dos condicions per a obtindre el CCEV o el DMV: tindre competència lingüística mínima, és a dir, conéixer el valencià (nivell C1 per a CCEV i C2 per a DMV), i competència professional per a impartir en valencià diverses matèries, en el cas de CCEV, i per a impartir classes de llengua en el cas de DMV.

El curs de Competència Professional, té examen final?

Les persones que es matriculen al curs de Competència Professional seguiran un pla de formació de 24 crèdits, segons l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, i que culmina amb l'obtenció del CCEV, en el cas que acredite la competència mínima exigida, un C1. Per al DMV, el curs de CP té 32 crèdits i el nivell de llengua mínim és el C2. Per a obtindre la qualificació d’APTE en la CP, l’alumnat ha de complir tres condicions: superar almenys un 60% del curs, aprovar un examen oral final de curs i assistir almenys al 80% de les sessions presencials. El curs tindrà un únic examen final escrit presencial, que valdrà el 40% de la nota, mentre que el treball en línia valdrà un 50% i unes proves orals que valdran el 10%. Consulten la guia docent en l’apartat corresponent.

Els certificats CCEV i DMV es convaliden pel Mitjà o el Superior de la JQCV?

Tant el CCEV com el DMV estan revalidats per l'Orde de 16.8.1994 (DOGV 24/8/1994) amb el Mitjà de la JQCV. Per tant, qui obtinga el CCEV o DMV (de la UCH CEU o d'altres institucions) podrà demanar a Conselleria una diligència (exactament és un encuny en el certificat) que acredite esta revalidació. En cap cas el DMV equival al Superior C2.

Si he estudiat valencià a Primària, ESO o Batxillerat, quin certificat de valencià tinc?

El B1 (Elemental). Convé que es consulte la web específica de la Conselleria per al procés i les condicions.

Tinc alguns crèdits de llengua cursats en una altra universitat. La CEU-UCH els reconeix per a la Capacitació?

No, no hi ha convalidacions de crèdits interuniversitaris, només es reconeix l’acreditació lingüística de les altres universitats. Els crèdits de la CP són indivisibles, van en bloc complet.

Els continguts de la Competència Professional de la Capacitació en Valencià i en Anglés són idèntics. Es convaliden? La CP de CCEV es convalida per la CP de CCEI?

No, encara que els continguts siguen els mateixos, es cursen en valencià o en anglés i el caràcter d’estos és molt divers. Per tant, per obtindre les dos titulacions CCEV i CCEI s’han de cursar les dos CP íntegrament.

¿El Valencià B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) és un Superior de la JQCV?

No. El B2 és un nivell del MECR i el Superior és un C2 del MECR. Per tant, la UCH CEU no accepta el B2 ni com a competència lingüística mínima del CCEV (que és un C1) ni del DMV (que és un C2). Tampoc l'Avançat de l'EOI.

Quin procés es seguix per a la inscripció als cursos de Capacitació?

Admissió / reserva de plaça i inscripció / matrícula. El primer pas és demanar admissió a través de la web en una de les titulacions (CCEV, CCEI, DMV) en el campus desitjat (València/Alfara, Elx o Castelló) i en l'assignatura concreta (CL, CP) i grup (segons horaris). Per a fer este primer procés cal tindre en compte els requisits d'accés. Una vegada revisada la documentació pujada a la plataforma on line (DNI escanejat, certificats d'accés, etc.), es comunicarà per via telemàtica l'admissió de l'aspirant i se li donarà un termini perquè reserve la plaça, amb el pagament de 150 EUR mitjançant un formulari PDF que es podrà imprimir de la Intranet Futur Alumne. Seguidament haurà d'omplir el formulari d'inscripció i matrícula i, per via telemàtica, se li indicarà en quin moment haurà de formalitzar la matrícula i les condicions per a fer-ho.

Sóc alumne de la CEU-UCH i volia saber si estos cursos són assignatures o bé s'impartiran fora d'horari lectiu.

La UCH CEU ha previst cursos (llengua i competència professional) tant per a alumnat intern com per a externs a la universitat. En este sentit, en algunes seus s'oferixen a partir de les 17.30h de la vesprada i inclús els dissabtes. Els horaris 2016-2017 són els que figuren exposats en la web.

Els certificats de Capacitació de la CEU-UCH, són oficials?

Sí, totalment oficials i reconeguts per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, segons establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril

Qui expedix els certificats de CCEV, DMV? La UCH o la Conselleria?

Els certificats de Capacitació són expedits per les universitats valencianes, seguint l’Orde 17/2013. Per tant, una vegada aconseguit el CCEV o DMV a la UCH, no s’ha de fer res més, no s’ha d’anar a la Conselleria a recollir cap títol. La UCH s’encarrega de registrar els CCEV i DMV a la Conselleria.

Si tinc només el CCEV, puc ser professor de matèries no lingüístiques i impartir-les en valencià?

No. Per a ser professor d'Educació Infantil o Educació Primària ha de posseir la titulació exigida per a esta circumstància (diplomat en Magisteri, graduat en Educació, etc.).

Puc presentar-me per lliure a la prova de Capacitació en valencià?

No. Segons l'Orde esmentada, només la Conselleria té la potestat de convocar “proves lliures” de capacitació.

Puc examinar-me per lliure de la Competència Professional?

No, el Curs de Competència Professional és obligatori en tot cas.

Puc examinar-me per lliure de la Competència Lingüística?

Sí, tant a les PAAC (en 2017 es fan el dissabte 29 d’abril) com a les proves de la Junta Qualificadora o les de les universitats (convocades per la CIEACOVA o Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació dels Coneixements de Valencià), de la qual forma part la UCH.

La CEU-UCH convoca proves lliures de Capacitació?

No, la UCH CEU només convoca proves lliures de nivell de llengua (PAAC i CIEACOVA). Concretament, per al 29 d’abril de 2017 (PAAC). Estes proves només tenen validesa per a les persones que han fet, fan o faran Capacitació o Diploma a la UCH. D’altra banda, la UCH també realitza les proves de la CIEACOVA (comissió interuniversitària), que estan homologades per la Junta Qualificadora.

¿Hi ha segona convocatòria de CL i CP?

No. Si se suspén la CP, s'han de matricular de nou del curs de CP en una nova edició. Si suspenen l'examen del 29 d'abril de 2017 (CL), que té taxes independents, no obtindran la CCEV/DMV fins que acrediten el nivell mínim de competència lingüística corresponent.

És necessària alguna titulació universitària per a inscriure's a la Capacitació o al Diploma?

En el cas de CCEV no, però en el cas del DMV sí. No obstant, en la sol?licitud d'admissió es demanarà la titulació realitzada o en període de realització. Per al DMV s'exigirà que l'alumnat estiga en possessió del CCEV i, a més, tinga realitzats o estiga realitzant estudis de Filologia o d'Educació (Magisteri).